User Tools

Site Tools


031-taita-taveta-huy-n-la-gi

Huyện Taita Taveta là một huyện thuộc tỉnh Coast ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 246671 người. Huyện Taita Taveta có diện tích 17128 km². Huyện lỵ đóng tại Voi[1].

031-taita-taveta-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)