User Tools

Site Tools


031-talne-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-talne-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Talne</​span><​br/><​span class="​nickname">​Тальне</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Костел св. Анни 1702 р., Тальне 02.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B2._%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8_1702_%D1%80.%2C_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_02.jpg/​250px-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B2._%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8_1702_%D1%80.%2C_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_02.jpg"​ width="​250"​ height="​176"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B2._%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8_1702_%D1%80.%2C_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_02.jpg/​375px-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B2._%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8_1702_%D1%80.%2C_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_02.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B2._%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8_1702_%D1%80.%2C_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_02.jpg/​500px-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B2._%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8_1702_%D1%80.%2C_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_02.jpg 2x" data-file-width="​4624"​ data-file-height="​3264"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;">​Hiệu kỳ của Talne<​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;">​Huy hiệu của Talne<​br/><​small><​b>​Huy hiệu</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Talne trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​22.841%;​left:​58.529%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Talne"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Talne"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Talne</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​23px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​35px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​45px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Ukraine</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh (oblast)</​th><​td>​
 +Cherkasy</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Raion</​th><​td>​
 +Đô thị</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2001)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +16.388</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +EET (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +EEST (UTC+3)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu điện</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​20400–20408 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +http://​www.Talne-adm.gov.ua/</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Talne</​b>​ (tiếng Ukraina: <​i>​Тальне</​i>​) là một thành phố của Ukraina. Thành phố này thuộc tỉnh Cherkasy. Thành phố này có diện tích ? km2, dân số theo điều tra dân số năm 2001 là 16388 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“За матеріалами перепису”. Cục điều tra dân số Ukraina. 2001.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATalne&​amp;​rft.btitle=%D0%97%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83&​amp;​rft.date=2001&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%A5c+%C4%91i%E1%BB%81u+tra+d%C3%A2n+s%E1%BB%91+Ukraina&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2F2001.ukrcensus.gov.ua%2Fresults%2Ftotal_population1%2Fstructure_population%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​40px-Outline_of_Ukraine.svg.png"​ width="​40"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​60px-Outline_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​80px-Outline_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1187"​ data-file-height="​798"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ liên quan đến địa lý Ukraina này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​span style="​float:​left;​width:​6em">​ </​span><​div style="​font-size:​114%">​Đơn vị hành chính Tỉnh Cherkasy, Ukraina</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div><​small>​Trung tâm hành chính: </​small>​ <​b>​Cherkasy</​b></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Huyện</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Cherkasy • ​ Chornobay • ​ Chyhyryn • ​ Drabiv • ​ Horodyshche • ​ Kamyanka • ​ Kaniv • ​ Katerynopil • ​ Khrystynivka • ​ Korsun-Shevchenkivskyi • ​ Lysianka • ​ Mankivka • ​ Monastyryshche • ​ Shpola • ​ Smila • ​ Talne • ​ Uman • ​ Zhashkiv • ​ Zolotonosha • ​ Zvenyhorodka</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​7"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Flag of Ukraine"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​50px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​50"​ height="​33"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​75px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​100px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/><​p><​img alt="​COA of Cherkasy Oblast"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Coat_of_Arms_of_Cherkasy_Oblast.svg/​50px-Coat_of_Arms_of_Cherkasy_Oblast.svg.png"​ width="​50"​ height="​64"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Coat_of_Arms_of_Cherkasy_Oblast.svg/​75px-Coat_of_Arms_of_Cherkasy_Oblast.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Coat_of_Arms_of_Cherkasy_Oblast.svg/​100px-Coat_of_Arms_of_Cherkasy_Oblast.svg.png 2x" data-file-width="​388"​ data-file-height="​500"/></​p></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Thành phố</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding-left:​0em;​padding-right:​0em;"><​p>​Quan trọng cấp huyện</​p></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Cherkasy</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Chyhyryn <​b>​·</​b> ​ Horodysche <​b>​·</​b> ​ Kamianka <​b>​·</​b> ​ Kaniv <​b>​·</​b> ​ Khrystynivka <​b>​·</​b> ​ Korsun-Shevchenkivskyi <​b>​·</​b> ​ Monastyrysche <​b>​·</​b> ​ Shpola <​b>​·</​b> ​ Smila <​b>​·</​b> ​ Talne <​b>​·</​b> ​ Uman <​b>​·</​b> ​ Vatutine <​b>​·</​b> ​ Zhashkiv <​b>​·</​b> ​ Zolotonosha <​b>​·</​b> ​ Zvenyhorodka</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Khu định cư<​br/>​kiểu đô thị</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Babanka <​b>​·</​b> ​ Buky <​b>​·</​b> ​ Chornobai <​b>​·</​b> ​ Drabiv <​b>​·</​b> ​ Irdyn <​b>​·</​b> ​ Katerynopil <​b>​·</​b> ​ Lysianka <​b>​·</​b> ​ Mankivka <​b>​·</​b> ​ Shramivka <​b>​·</​b> ​ Stebliv <​b>​·</​b> ​ Tsvitkove <​b>​·</​b> ​ Tsybuliv <​b>​·</​b> ​ Verkhniachka <​b>​·</​b> ​ Vilshana <​b>​·</​b> ​ Yerky <​b>​·</​b>  ​
 +<​i><​b>​còn nữa...</​b></​i></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Làng</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Moryntsi <​b>​·</​b> ​ Subotiv <​b>​·</​b> ​ <​i><​b>​còn nữa...</​b></​i></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181010175455
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.304 seconds
 +Real time usage: 0.405 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3201/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 48312/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5288/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1021/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.097/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.76 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 324.181 ​     1 -total
 + ​68.25% ​ 221.266 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​50.31% ​ 163.101 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.90% ​  ​67.767 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​17.06% ​  ​55.298 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Cherkasy
 + ​16.24% ​  ​52.663 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ukrainian_oblast
 +  8.94%   ​28.982 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.01%   ​25.977 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.87%   ​25.510 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 +  7.48%   ​24.234 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1338155-0!canonical and timestamp 20181010175455 and revision id 40801700
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-talne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)