User Tools

Site Tools


031-tanga-v-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-tanga-v-ng-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Vùng Tanga</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Vùng  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Western Usambara.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Western_Usambara.jpg/​250px-Western_Usambara.jpg"​ width="​250"​ height="​167"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Western_Usambara.jpg/​375px-Western_Usambara.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Western_Usambara.jpg/​500px-Western_Usambara.jpg 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của vùng Tanga trong Tanzania"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​Tanzania_Tanga_location_map.svg/​250px-Tanzania_Tanga_location_map.svg.png"​ width="​250"​ height="​238"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​Tanzania_Tanga_location_map.svg/​375px-Tanzania_Tanga_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​Tanzania_Tanga_location_map.svg/​500px-Tanzania_Tanga_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​3302"​ data-file-height="​3143"/><​br/><​small>​Vị trí của vùng Tanga trong Tanzania</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​300px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​300px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​300px"><​img alt="​Vùng Tanga trên bản đồ Tanzania"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Tanzania_location_map.svg/​300px-Tanzania_location_map.svg.png"​ width="​300"​ height="​286"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Tanzania_location_map.svg/​450px-Tanzania_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Tanzania_location_map.svg/​600px-Tanzania_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​3302"​ data-file-height="​3143"/><​div style="​position:​absolute;​top:​39.623%;​left:​73.214%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Vùng Tanga" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Vùng Tanga" width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​Vùng Tanga</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí trong Colombia</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Tanzania.svg/​23px-Flag_of_Tanzania.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Tanzania.svg/​35px-Flag_of_Tanzania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Tanzania.svg/​45px-Flag_of_Tanzania.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Tanzania</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Tanga</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Đặt tên theo</​th><​td>​
 +Tanga <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Tanga</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +26.808 km<​sup>​2</​sup>​ (10,​351 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(25 tháng 8 năm 2002)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +1.642.015</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +61/​km<​sup>​2</​sup>​ (160/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã ISO 3166</​th><​td class="​nickname">​
 +TZ-25 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tanga</​b>​ là một vùng của Tanzania. Thủ phủ của vùng Tanga đóng tại Tanga. Vùng Tanga có diện tích 26808 ki lô mét vuông. Đến thời điểm điều tra dân số ngày 25 tháng 8 năm 2002, vùng Tanga có dân số 1642015 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Regions of Tanzania”. Statoids. Ngày 18 tháng 3 năm 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATanga+%28v%C3%B9ng%29&​amp;​rft.btitle=Regions+of+Tanzania&​amp;​rft.date=28+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Futz.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:Vùng Tanga
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag-map_of_Tanzania.svg/​30px-Flag-map_of_Tanzania.svg.png"​ width="​30"​ height="​29"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag-map_of_Tanzania.svg/​45px-Flag-map_of_Tanzania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag-map_of_Tanzania.svg/​60px-Flag-map_of_Tanzania.svg.png 2x" data-file-width="​370"​ data-file-height="​360"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Tanzania ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1300
 +Cached time: 20181010170345
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.344 seconds
 +Real time usage: 0.421 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3129/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22915/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2304/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 859/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.108/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.4 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 381.490 ​     1 -total
 + ​87.70% ​ 334.576 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​61.00% ​ 232.704 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  7.74%   ​29.516 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.42%   ​28.319 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.87%   ​26.197 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  6.86%   ​26.154 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.80%   ​25.950 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.67%   ​21.648 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  4.41%   ​16.842 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336527-0!canonical and timestamp 20181010170345 and revision id 22268752
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-tanga-v-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)