User Tools

Site Tools


031-teleogramma-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-teleogramma-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Teleogramma</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Động vật</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Động vật có dây sống</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Lớp Cá vây tia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Bộ Cá vược</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Họ Cá hoàng đế</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân họ <​small>​(<​i>​subfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Pseudocrenilabrinae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tông <​small>​(<​i>​tribus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chromidotilapiini</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​Teleogramma</​b></​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Boulenger,​ 1899</​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loài</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<​ul><​li><​i>​Teleogramma brichardi</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Teleogramma depressum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Teleogramma gracile</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Teleogramma monogramma</​i></​li></​ul></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Teleogramma</​b></​i>​ là chi (sinh học) của Họ Cá hoàng đế ở châu Phi với 4 loài. Chúng có kích thước 10 xentimét (3,9 in) chiều dài, và sinh sống tại sông Congo ở Cộng hòa Dân chủ Congo/​Cộng hòa Congo.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Teleogramma tại Wikispecies</​li>​
 +<​li>​Teleogramma (TSN 170029) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Sagalgm0.png/​40px-Sagalgm0.png"​ width="​40"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Sagalgm0.png/​60px-Sagalgm0.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Sagalgm0.png/​80px-Sagalgm0.png 2x" data-file-width="​544"​ data-file-height="​382"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Họ Cá hoàng đế  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div> ​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181011202932
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.230 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1431/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11273/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1050/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.056/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.21 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 198.615 ​     1 -total
 + ​52.58% ​ 104.430 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​28.89% ​  ​57.370 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​18.35% ​  ​36.445 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​10.79% ​  ​21.439 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  8.68%   ​17.243 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cichlidae-stub
 +  7.19%   ​14.286 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.64%    9.217      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  4.32%    8.574      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  4.29%    8.529      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336856-0!canonical and timestamp 20181011202932 and revision id 31022200
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-teleogramma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)