User Tools

Site Tools


031-temotu-t-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-temotu-t-nh-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Map_of_the_Santa_Cruz_Islands_%28Solomon_Islands%29.png/​220px-Map_of_the_Santa_Cruz_Islands_%28Solomon_Islands%29.png"​ width="​220"​ height="​123"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Map_of_the_Santa_Cruz_Islands_%28Solomon_Islands%29.png/​330px-Map_of_the_Santa_Cruz_Islands_%28Solomon_Islands%29.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Map_of_the_Santa_Cruz_Islands_%28Solomon_Islands%29.png/​440px-Map_of_the_Santa_Cruz_Islands_%28Solomon_Islands%29.png 2x" data-file-width="​2449"​ data-file-height="​1368"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Temotu</​b>​ là một tỉnh cực đông của quần đảo Solomon. Với tên trước đây được biết tỉnh đảo Santa Cruz. Nó bao gồm, về cơ bản, gồm hai chuỗi đảo chạy song song với nhau từ tây bắc xuống đông nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Những đảo, nhóm đảo cấu thành nên tỉnh Temotu:
 +</p>
 +<​p>​Thủ phủ của tỉnh là Lata, nằm ​​trên Nendö, là đảo lớn nhất và quan trọng nhất trong quần đảo Santa Cruz.
 +</p>
 +
 +<​p>​Dân số của tỉnh Temotu được thống kê 2009 là 21,362 người. Trong đó ở Santa Cruz chủ yếu là người Melanesia, mặc dù các cư dân của Tikopia, Anuta, quần đảo Duff và một số ở quần đảo Reef là người Polynesia.
 +</p>
 +
 +<​p>​Các ngôn ngữ được nói trên địa bàn tỉnh bao gồm tất cả chín ngôn ngữ Temotu, cộng với hai ngôn ngữ outlier Polynesian: Vaeakau Taumako và Tikopia.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​^ Makaa, Gina (2009-01-27). "New Premier for Temotu Province"​. Solomon Times. Truy cập 2011-03-08.</​li>​
 +<li>^ a b Report on 2009 population &amp; housing census for the Solomon Islands.</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Solomon Islands Photogallery of Temotu Province. Includes a map.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181010152857
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.095 seconds
 +Preprocessor visited node count: 162/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3753/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​41.980 ​     1 -total
 + ​75.97% ​  ​31.890 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​71.77% ​  ​30.131 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​53.37% ​  ​22.404 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​23.81% ​   9.994      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336299-0!canonical and timestamp 20181010152856 and revision id 22141486
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-temotu-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)