User Tools

Site Tools


031-tol-huy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-tol-huy-n-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-style"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt="​Tango style Wikipedia Icon.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​48px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png"​ width="​48"​ height="​48"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​72px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​96px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 2x" data-file-width="​48"​ data-file-height="​48"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span"><​b>​Đây là một bài mồ côi vì không có hoặc có ít bài khác liên kết đến nó.</​b><​br/><​span style="​font-size:​ 88%">​Xin hãy tạo liên kết đến bài này trong các bài của các chủ đề liên quan. <​i>​(tháng 5 năm 2013)</​i></​span><​span class="​hide-when-compact"/><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Huyện Tolé</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Huyện  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Panamá - Chiriquí - Tolé.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Panam%C3%A1_-_Chiriqu%C3%AD_-_Tol%C3%A9.svg/​250px-Panam%C3%A1_-_Chiriqu%C3%AD_-_Tol%C3%A9.svg.png"​ width="​250"​ height="​242"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Panam%C3%A1_-_Chiriqu%C3%AD_-_Tol%C3%A9.svg/​375px-Panam%C3%A1_-_Chiriqu%C3%AD_-_Tol%C3%A9.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Panam%C3%A1_-_Chiriqu%C3%AD_-_Tol%C3%A9.svg/​500px-Panam%C3%A1_-_Chiriqu%C3%AD_-_Tol%C3%A9.svg.png 2x" data-file-width="​796"​ data-file-height="​771"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​300px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​300px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​300px"><​img alt="​Huyện Tolé trên bản đồ Panama"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Panama_location_map.svg/​300px-Panama_location_map.svg.png"​ width="​300"​ height="​151"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Panama_location_map.svg/​450px-Panama_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Panama_location_map.svg/​600px-Panama_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​1246"​ data-file-height="​628"/><​div style="​position:​absolute;​top:​58.166%;​left:​27.457%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Huyện Tolé" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Huyện Tolé" width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Huyện Tolé</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Ví trí của huyện lỵ trong Panama</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Flag_of_Panama.svg/​23px-Flag_of_Panama.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Flag_of_Panama.svg/​35px-Flag_of_Panama.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Flag_of_Panama.svg/​45px-Flag_of_Panama.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Panama</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +tỉnh Chiriquí</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Huyện lỵ</​th><​td>​
 +Tolé</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Tolé <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +188 mi<​sup>​2</​sup>​ (488 km<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2000)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +11.563</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +ETZ (UTC-5)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Huyện Tolé</​b>​ là một huyện (<​i>​distrito</​i>​) thuộc tỉnh Chiriquí ở Panama. Theo điều tra dân số năm 2000, huyện này có dân số 11563 người. Huyện Tolé có diện tích 488 km². Huyện lỵ đóng tại Tolé<​sup id="​cite_ref-Statoids_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Statoids-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Districts of Panama”. Statoids<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 2 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATol%C3%A9+%28huy%E1%BB%87n%29&​amp;​rft.btitle=Districts+of+Panama&​amp;​rft.date=2+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fypa.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Flag-map_of_Panama.svg/​35px-Flag-map_of_Panama.svg.png"​ width="​35"​ height="​14"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Flag-map_of_Panama.svg/​53px-Flag-map_of_Panama.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Flag-map_of_Panama.svg/​70px-Flag-map_of_Panama.svg.png 2x" data-file-width="​1001"​ data-file-height="​414"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến địa lý Panama ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:​Huyện của Panama
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181017051637
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.300 seconds
 +Real time usage: 0.386 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2877/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23024/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1448/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 870/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.113/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.69 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 350.629 ​     1 -total
 + ​71.19% ​ 249.626 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​53.22% ​ 186.611 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​15.46% ​  ​54.206 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​13.93% ​  ​48.835 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  8.93%   ​31.319 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  8.54%   ​29.940 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.27%   ​25.500 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.70%   ​19.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  3.82%   ​13.377 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1337715-0!canonical and timestamp 20181017051637 and revision id 41100940
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-tol-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)