User Tools

Site Tools


031-tomocichla-tuba-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-tomocichla-tuba-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Tomocichla tuba</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Động vật</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Động vật có dây sống</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Lớp Cá vây tia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Bộ Cá vược</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Họ Cá hoàng đế</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​Tomocichla</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​T. tuba</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Tomocichla tuba</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Meek,​ 1912) </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tomocichla tuba</​b>,​ hoặc <​b>​Tuba cichlid</​b>​ là loài cá nước ngọt thuộc họ Cá hoàng đế. Nó sống ở vùng nước chảy nhanh ở đoạn dốc Đại Tây Dương thuộc Trung Mỹ ở Nicaragua, Costa Rica và Panama.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Tomocichla tuba tại Wikispecies</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Sagalgm0.png/​40px-Sagalgm0.png"​ width="​40"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Sagalgm0.png/​60px-Sagalgm0.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Sagalgm0.png/​80px-Sagalgm0.png 2x" data-file-width="​544"​ data-file-height="​382"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Họ Cá hoàng đế  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div> ​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Central_America.png/​30px-Central_America.png"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Central_America.png/​45px-Central_America.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Central_America.png/​60px-Central_America.png 2x" data-file-width="​360"​ data-file-height="​360"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan Trung Mỹ  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181026120955
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.242 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1467/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14312/​2097152 bytes
 +Template argument size: 837/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.030/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 996 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 177.127 ​     1 -total
 + ​63.59% ​ 112.628 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​37.22% ​  ​65.934 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​14.48% ​  ​25.646 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CentralAm-stub
 + ​11.96% ​  ​21.185 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.60% ​  ​18.780 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cichlidae-stub
 +  8.00%   ​14.167 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.44%   ​11.410 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  5.44%    9.627      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.62%    8.187      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336841-0!canonical and timestamp 20181026120955 and revision id 31022318
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-tomocichla-tuba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)