User Tools

Site Tools


031-torib-o-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-torib-o-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Toribío</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Khu tự quản  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;">​Hiệu kỳ của Toribío<​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;">​Ấn chương chính thức của Toribío<​br/><​small><​b>​Ấn chương</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của khu tự quản Toribío trong tỉnh Cauca" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Colombia_-_Cauca_-_Torib%C3%ADo.svg/​250px-Colombia_-_Cauca_-_Torib%C3%ADo.svg.png"​ width="​250"​ height="​237"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Colombia_-_Cauca_-_Torib%C3%ADo.svg/​375px-Colombia_-_Cauca_-_Torib%C3%ADo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Colombia_-_Cauca_-_Torib%C3%ADo.svg/​500px-Colombia_-_Cauca_-_Torib%C3%ADo.svg.png 2x" data-file-width="​1538"​ data-file-height="​1455"/><​br/><​small>​Vị trí của khu tự quản Toribío trong tỉnh Cauca</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​23px-Flag_of_Colombia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​35px-Flag_of_Colombia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​45px-Flag_of_Colombia.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Colombia</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh (Departmento)</​th><​td>​
 +Cauca</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Toribío</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +399 km<​sup>​2</​sup>​ (154 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(28 tháng 5 năm 2005)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +19.227</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +48/​km<​sup>​2</​sup>​ (120/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Toribío</​b>​ là một khu tự quản thuộc tỉnh Cauca, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Toribío đóng tại Toribío Khu tự quản Toribío có diện tích 399 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Toribío có dân số 19227 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Municipalities of Colombia”. Statoids. Bản gốc lưu trữ 5 tháng 5 năm 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATorib%C3%ADo&​amp;​rft.btitle=Municipalities+of+Colombia&​amp;​rft.date=26+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fstatoids.com%2Fyco.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:​Tỉnh Cauca
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​30px-Flag_of_Colombia.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​45px-Flag_of_Colombia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​60px-Flag_of_Colombia.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Colombia ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181019110202
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.296 seconds
 +Real time usage: 0.375 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2954/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19914/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3620/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 994/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.082/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.9 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 325.992 ​     1 -total
 + ​82.96% ​ 270.456 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​63.10% ​ 205.715 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.64% ​  ​34.697 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 + ​10.05% ​  ​32.770 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  8.96%   ​29.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.59%   ​28.016 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  7.78%   ​25.348 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.11%   ​19.929 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7889;​i_&#​273;​a
 +  6.05%   ​19.718 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336139-0!canonical and timestamp 20181019110202 and revision id 26109205
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-torib-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)