User Tools

Site Tools


031-tr-n-li-c-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-tr-n-li-c-ng-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Trần Li công</​b>​ hay <​b>​Trần Hi công</​b>​ (chữ Hán: 陳僖公 hay 陳釐公; trị vì: 831 TCN - 796 TCN<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​),​ tên thật là <​b>​Quy Hiếu</​b>​ (媯孝), là vị vua thứ bảy của nước Trần – chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.
 +</​p><​p>​Trần Li công là con của Trần U công – vua thứ 6 nước Trần. Năm 832 TCN, U công mất, Quy Hiếu lên nối ngôi, tức là Trần Ly công.
 +</​p><​p>​Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Trần trong thời gian ông làm vua.
 +</​p><​p>​Năm 796 TCN, Trần Li công qua đời. Ông ở ngôi được 36 năm. Con ông là Quy Linh lên nối ngôi, tức là Trần Vũ công.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Sử ký, Trần Kỷ thế gia</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 12</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181011070422
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.275 seconds
 +Preprocessor visited node count: 683/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20501/​2097152 bytes
 +Template argument size: 879/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 707/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.03 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 232.660 ​     1 -total
 + ​86.59% ​ 201.464 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​83.27% ​ 193.743 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  6.24%   ​14.515 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vua_n&#​432;&#​7899;​c_Tr&#​7847;​n
 +  5.48%   ​12.745 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  4.70%   ​10.943 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  3.96%    9.219      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  2.22%    5.167      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  1.33%    3.089      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  0.83%    1.941      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7843;​_2
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1331359-0!canonical and timestamp 20181011070422 and revision id 40632905
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-tr-n-li-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)