User Tools

Site Tools


031-tr-n-th-n-c-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-tr-n-th-n-c-ng-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Trần Thận công</​b>​ (chữ Hán: 陳慎公; trị vì: 904 TCN-855 TCN), tên thật là <​b>​Quy Ngữ Nhung</​b>​ (媯圉戎),​ là vị vua thứ năm của nước Trần – chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.
 +</​p><​p>​Trần Thận công là con của Trần Hiếu công – vua thứ 4 nước Trần. Năm 905 TCN, Hiếu công mất, Quy Ngữ Nhung lên nối ngôi, tức là Trần Thận công.
 +</​p><​p>​Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Trần trong thời gian ông làm vua.
 +</​p><​p>​Năm 855 TCN, Trần Thận công qua đời. Ông ở ngôi được 50 năm. Con ông là Quy Ninh lên nối ngôi, tức là Trần U công.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181015010807
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.394 seconds
 +Preprocessor visited node count: 659/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20617/​2097152 bytes
 +Template argument size: 899/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 241/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.03 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 360.195 ​     1 -total
 + ​92.26% ​ 332.300 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​89.78% ​ 323.396 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  3.91%   ​14.093 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vua_n&#​432;&#​7899;​c_Tr&#​7847;​n
 +  3.25%   ​11.708 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  3.08%   ​11.098 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  2.67%    9.629      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  1.43%    5.166      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  0.61%    2.184      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  0.44%    1.587      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7843;​_2
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1306199-0!canonical and timestamp 20181015010807 and revision id 40632853
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-tr-n-th-n-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)