User Tools

Site Tools


031-tr-ng-i-h-c-duy-t-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-tr-ng-i-h-c-duy-t-n-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​background:​ #​ffffff;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​ffffff;">​Đại học Duy Tân</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Duy Tan sign and entrance.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Duy_Tan_sign_and_entrance.JPG/​225px-Duy_Tan_sign_and_entrance.JPG"​ width="​225"​ height="​169"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Duy_Tan_sign_and_entrance.JPG/​338px-Duy_Tan_sign_and_entrance.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Duy_Tan_sign_and_entrance.JPG/​450px-Duy_Tan_sign_and_entrance.JPG 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khẩu hiệu</​th><​td>​
 +"Bản lĩnh Việt Nam – Đổi mới, Sáng tạo, Vươn tới những tầm cao!"</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Thông tin chung</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loại hình</​th><​td>​
 +Tư thục</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +11/​11/​1994</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Tổ chức và quản lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hiệu trưởng</​th><​td>​
 +Lê Công Cơ</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Thông tin khác</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vị trí</​th><​td>​
 +Đà Nẵng, Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Màu</​th><​td>​
 +Màu nâu thẫm đỏ</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Linh vật</​th><​td>​
 +Con Cò</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Website</​th><​td>​
 +www.dtu.edu.vn</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Trường Đại học Duy Tân</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​Duy Tan University</​i>​) là trường Đại học tư thục đầu tiên và lớn nhất miền Trung Việt Nam, được thành lập ngày 11 tháng 11 năm 1994. Đại học Duy Tân là trường Đại học ngoài công lập đầu tiên đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Đại học Duy Tân có các chương trình đào tạo ở các lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Du lịch, Kinh tế &amp; Xây dựng, Kiến trúc, Điện - Điện tử, Y - Dược - Điều dưỡng... với một số chương trình liên kết quốc tế như:<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​Chương trình liên kết với Đại học Carnegie Mellon.</​li>​
 +<​li>​Chương trình liên kết với Đại học bang Pennsylvania.</​li>​
 +<​li>​Chương trình liên kết với Đại học Bang California ở Fullerton.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li>​
 +<​li>​Chương trình liên kết với Đại học Purdue University Northwest tại bang Indiana.</​li></​ul>​
 +<​p>​Hơn 23 năm xây dựng và phát triển, Đại học Duy Tân đã tuyển sinh được 5 khóa Tiến sĩ, 16 khóa Thạc sĩ với hơn 2.600 học viên và 23 khóa Đại học, Cao đẳng với hơn 70.000 sinh viên; 6 khóa Cao đẳng nghề với hơn 1.400 sinh viên. Tổng số sinh viên hiện tại trên dưới 20.000. Hơn 5.300 sinh viên trong các chương trình Tiên tiến và Quốc tế, Du học Nước ngoài và Du học Tại chỗ. Trong 2 năm trở lại đây, 94% sinh viên Duy Tân ra trường có việc làm. Với nhiều điểm mạnh đáng ghi nhận trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu, ngày 20 tháng 2 năm 2017, Đại học Duy Tân đã đón nhận Chứng nhận Kiểm định Chất lượng Giáo dục do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục cấp. Thời gian tới, Đại học Duy Tân sẽ tiếp tục kiểm định ngành theo các chuẩn quốc gia và quốc tế; đồng thời mục tiêu tiếp theo của trường là nằm trong Top 300 trường Đại học của châu Á (theo xếp hạng của Time Higher Education).<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1281
 +Cached time: 20181011101213
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.159 seconds
 +Preprocessor visited node count: 881/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19463/​2097152 bytes
 +Template argument size: 605/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 6498/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.25 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 125.429 ​     1 -total
 + ​52.03% ​  ​65.259 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_tr&#​432;&#​7901;​ng_h&#​7885;​c
 + ​45.68% ​  ​57.296 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​35.56% ​  ​44.604 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​26.33% ​  ​33.023 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.52%   ​10.685 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&​agrave;​_N&#​7861;​ng
 +  6.96%    8.735      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.14%    7.705      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ifempty
 +  5.25%    6.589      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  3.54%    4.439      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​83310-0!canonical and timestamp 20181011101213 and revision id 43066590
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-tr-ng-i-h-c-duy-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)