User Tools

Site Tools


031-tr-nh-th-ng-c-trinh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-tr-nh-th-ng-c-trinh-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Bài này viết về Hoàng hậu nhà Hậu Lê. Đối với bài về Ngọc Trinh khác, xem Ngọc Trinh.
 +</​div>​
 +<​p><​b>​Trịnh Thị Ngọc Trinh</​b>​ (chữ Hán: 鄭氏玉楨),​ là một hoàng hậu nhà Lê trung hưng. Vợ vua Lê Kính Tông, mẹ vua Lê Thần Tông.
 +</​p><​p>​Bà là hoàng hậu họ Trịnh đầu tiên thời Lê Trung Hưng, cho thấy sự khởi đầu kiểm soát hoàng đế của chúa Trịnh.
 +</p>
  
 +<​p>​Bà là con gái thứ của Thượng phụ Bình An Vương Trịnh Tùng.
 +</​p><​p>​Lê Kính Tông bị ép lấy bà, lập làm <​i>​Đoan Từ hoàng hậu</​i>​. Bà sống với vua sinh được con trai là Lê Duy Kỳ, tức Lê Thần Tông sau này.
 +</​p><​p>​Kỷ Mùi, Hoằng Định năm thứ 20 (1619), Kính Tông mưu giết Trịnh Tùng nhưng không thành. Khi đó, Kính Tông khóc lóc nói với bà rằng: <i>Ta còn mặt mũi nào mà gặp vương phụ nữa</​i>,​ rồi vua thắt cổ chết.
 +</​p><​p>​Lúc đó, có người khuyên chúa Trịnh lập Cường Quận công Lê Trụ, tư cách là con của Bản quốc công Lê Bách, là cháu đích tôn của vua Lê Anh Tông. Nhưng bà khóc lóc với cha rằng: <​i>​Tiên quân có tội, chứ đứa con có tội gì? Sao lại bỏ con của con mà đi tìm người khác. Nếu phụ vương lập nó, thì đến muôn đời sau kẻ làm vua vẫn là con cháu của phụ vương vậy</​i>​. Vì thế, Chúa mới lập Duy Kỳ lên ngôi.
 +</​p><​p>​Hoàng tử Duy Kỳ lên ngôi ở điện Cần Chính, tôn bà làm <​i>​Đoan Từ hoàng thái hậu</​i>​.
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181011131433
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.104 seconds
 +Preprocessor visited node count: 735/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7205/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1208/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 819 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​78.792 ​     1 -total
 + ​64.85% ​  ​51.097 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​52.24% ​  ​41.158 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  6.90%    5.434      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S-ttl
 +  6.81%    5.367      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​7873;​
 +  3.96%    3.118      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S-reg
 +  3.67%    2.893      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.51%    2.766      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S-hou
 +  3.41%    2.686      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +  2.97%    2.342      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S-bef
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336710-0!canonical and timestamp 20181011131432 and revision id 40632931
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-tr-nh-th-ng-c-trinh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)