User Tools

Site Tools


031-tr-o-c-y-australia-n-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-tr-o-c-y-australia-n-u-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Trèo cây Australia nâu</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i>​Climacteris picumnus</​i>​) là một loài chim lớn nhất trong họ Trèo cây Úc. Trèo cây Australia nâu là loài đặc hữu đông Australia và có phạm vi phân bố rộng rãi, chiếm các khu vực Cape York, Queensland, qua khắp New South Wales và Victoria đến Port Augusta và Flinders Ranges, Nam Úc. Hiện nay phổ biến từ vĩ tuyến 16 ˚N và 38 ˚ N, dân số loài này đã thu cụm lại từ các rìa của phạm vi trước khi người châu Âu đến Úc, suy giảm ở Adelaide và Cape York. Chúng được tìm thấy trong một phạm vi đa dạng của môi trường sống khác nhau từ các khu rừng ven biển, vùng đất cây bụi mallee, loài chim này thường chiếm giữ các môi trường sinh sống rừng có bạch đàn là chủ yếu đến độ cao lên tới 1000 m, tránh các khu vực cây bụi tầng dưới.<​sup id="​cite_ref-hanzab_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181011161117
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.229 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1749/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24058/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1274/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2689/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.63 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 197.779 ​     1 -total
 + ​64.50% ​ 127.566 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​31.10% ​  ​61.501 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​27.40% ​  ​54.200 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.31% ​  ​34.238 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN2012.1
 + ​16.28% ​  ​32.200 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​14.70% ​  ​29.073 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​13.17% ​  ​26.056 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.66%   ​15.140 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aves-stub
 +  5.83%   ​11.540 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336806-0!canonical and timestamp 20181011161117 and revision id 22172995
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-tr-o-c-y-australia-n-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)