User Tools

Site Tools


031-trans-mara-huy-n-la-gi

Huyện Trans Mara là một huyện thuộc tỉnh Rift Valley ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 170591 người. Huyện Trans Mara có diện tích 2846 km². Huyện lỵ đóng tại Trans Mara[1].

031-trans-mara-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)