User Tools

Site Tools


031-trans-nzoia-huy-n-la-gi

Huyện Trans Nzoia là một huyện thuộc tỉnh Rift Valley ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 575662 người. Huyện Trans Nzoia có diện tích 2487 km². Huyện lỵ đóng tại Kitale[1].

031-trans-nzoia-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)