User Tools

Site Tools


031-trostianets-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-trostianets-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Trostianets</​span><​br/><​span class="​nickname">​Тростянець</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Trostyanets'​ Sadybniy Komleks Sadyba Keniga Golovniy Budynok 01 Myru 14...16...20 (YDS 7766).JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Trostyanets%27_Sadybniy_Komleks_Sadyba_Keniga_Golovniy_Budynok_01_Myru_14...16...20_%28YDS_7766%29.JPG/​250px-Trostyanets%27_Sadybniy_Komleks_Sadyba_Keniga_Golovniy_Budynok_01_Myru_14...16...20_%28YDS_7766%29.JPG"​ width="​250"​ height="​140"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Trostyanets%27_Sadybniy_Komleks_Sadyba_Keniga_Golovniy_Budynok_01_Myru_14...16...20_%28YDS_7766%29.JPG/​375px-Trostyanets%27_Sadybniy_Komleks_Sadyba_Keniga_Golovniy_Budynok_01_Myru_14...16...20_%28YDS_7766%29.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Trostyanets%27_Sadybniy_Komleks_Sadyba_Keniga_Golovniy_Budynok_01_Myru_14...16...20_%28YDS_7766%29.JPG/​500px-Trostyanets%27_Sadybniy_Komleks_Sadyba_Keniga_Golovniy_Budynok_01_Myru_14...16...20_%28YDS_7766%29.JPG 2x" data-file-width="​5912"​ data-file-height="​3313"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Trostianets"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Trostyanec1_h.gif/​100px-Trostyanec1_h.gif"​ width="​100"​ height="​116"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Trostyanec1_h.gif/​150px-Trostyanec1_h.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Trostyanec1_h.gif/​200px-Trostyanec1_h.gif 2x" data-file-width="​232"​ data-file-height="​268"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Huy hiệu của Trostianets"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Trostyanets_gerb.png/​75px-Trostyanets_gerb.png"​ width="​75"​ height="​72"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Trostyanets_gerb.png/​113px-Trostyanets_gerb.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Trostyanets_gerb.png/​150px-Trostyanets_gerb.png 2x" data-file-width="​763"​ data-file-height="​735"/><​br/><​small><​b>​Huy hiệu</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Trostianets trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​21.958%;​left:​59.714%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Trostianets"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Trostianets"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Trostianets</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​23px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​35px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​45px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Ukraine</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh (oblast)</​th><​td>​
 +Sumy</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Raion</​th><​td>​
 +Đô thị</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2001)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +23.308</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +EET (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +EEST (UTC+3)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +http://​www.Trostianets-adm.gov.ua/</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Trostianets</​b>​ (tiếng Ukraina: <​i>​Тростянець</​i>​) là một thành phố của Ukraina. Thành phố này thuộc tỉnh Sumy. Thành phố này có diện tích ? km2, dân số theo điều tra dân số năm 2001 là 23308 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“За матеріалами перепису”. Cục điều tra dân số Ukraina. 2001.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATrostianets&​amp;​rft.btitle=%D0%97%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83&​amp;​rft.date=2001&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%A5c+%C4%91i%E1%BB%81u+tra+d%C3%A2n+s%E1%BB%91+Ukraina&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2F2001.ukrcensus.gov.ua%2Fresults%2Ftotal_population1%2Fstructure_population%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​40px-Outline_of_Ukraine.svg.png"​ width="​40"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​60px-Outline_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​80px-Outline_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1187"​ data-file-height="​798"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ liên quan đến địa lý Ukraina này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Đơn vị hành chính Tỉnh Sumy, Ukraina</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div><​small>​Trung tâm hành chính: </​small>​ <​b>​Sumy</​b></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Huyện</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Bilopilskyi <​b>​·</​b> ​ Burynskyi <​b>​·</​b> ​ Hlukhivskyi <​b>​·</​b> ​ Konotopskyi <​b>​·</​b> ​ Krasnopilskyi <​b>​·</​b> ​ Krolevetskyi <​b>​·</​b> ​ Lebedynskyi <​b>​·</​b> ​ Lypovodolynskyi <​b>​·</​b> ​ Nedryhailivskyi <​b>​·</​b> ​ Okhtyrskyi <​b>​·</​b> ​ Putyvlskyi <​b>​·</​b> ​ Romenskyi <​b>​·</​b> ​ Seredyno-Budskyi <​b>​·</​b> ​ Sumskyi <​b>​·</​b> ​ Trostyanetskyi <​b>​·</​b> ​ Shostkynskyi <​b>​·</​b> ​ Velykopysarivskyi <​b>​·</​b> ​ Yampilskyi</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​7"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Flag of Ukraine"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​50px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​50"​ height="​33"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​75px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​100px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/><​p><​img alt="​Coat of arms of Sumy Oblast"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Coat_of_Arms_of_Sumy_Oblast.png/​50px-Coat_of_Arms_of_Sumy_Oblast.png"​ width="​50"​ height="​63"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Coat_of_Arms_of_Sumy_Oblast.png/​75px-Coat_of_Arms_of_Sumy_Oblast.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Coat_of_Arms_of_Sumy_Oblast.png/​100px-Coat_of_Arms_of_Sumy_Oblast.png 2x" data-file-width="​214"​ data-file-height="​268"/></​p></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Thành phố</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding-left:​0em;​padding-right:​0em;"><​p>​Quan trọng cấp huyện</​p></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Bilopillia <​b>​·</​b> ​ Buryn <​b>​·</​b> ​ Druzhba <​b>​·</​b> ​ Hlukhiv <​b>​·</​b> ​ Konotop <​b>​·</​b> ​ Krolevets <​b>​·</​b> ​ Lebedyn <​b>​·</​b> ​ Okhtyrka <​b>​·</​b> ​ Putyvl <​b>​·</​b> ​ Romny <​b>​·</​b> ​ Seredyna-Buda <​b>​·</​b> ​ Shostka <​b>​·</​b> ​ <​b>​Sumy</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Trostianets <​b>​·</​b> ​ Vorozhba</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Khu định cư<​br/>​kiểu đô thị</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Krasnopillia <​b>​·</​b> ​ Lypova Dolyna <​b>​·</​b> ​ Nedryhayliv <​b>​·</​b> ​ Yampil <​b>​·</​b> ​ Velyka Pysarivka <​b>​·</​b> ​ <​i><​b>​còn nữa...</​b></​i></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Làng</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Kamiane <​b>​·</​b>  ​
 +<​i><​b>​còn nữa...</​b></​i></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181010171040
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.288 seconds
 +Real time usage: 0.374 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3163/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 48358/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5132/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1027/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.088/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.57 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 310.713 ​     1 -total
 + ​73.71% ​ 229.025 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​53.48% ​ 166.165 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.75% ​  ​39.612 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.10% ​  ​34.481 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Sumy
 + ​10.38% ​  ​32.266 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ukrainian_oblast
 +  9.12%   ​28.338 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.87%   ​24.463 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.21%   ​22.417 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.89%   ​18.316 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1338082-0!canonical and timestamp 20181010171040 and revision id 40801118
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-trostianets-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)