User Tools

Site Tools


031-turkana-huy-n-la-gi

Huyện Turkana là một huyện thuộc tỉnh Rift Valley ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 450860 người. Huyện Turkana có diện tích 68388 km². Huyện lỵ đóng tại Lodwar[1].

031-turkana-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)