User Tools

Site Tools


031-ubat-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-ubat-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Ubaté</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Khu tự quản  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Ubate 065.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Ubate_065.jpg/​300px-Ubate_065.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Ubate_065.jpg/​450px-Ubate_065.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Ubate_065.jpg/​600px-Ubate_065.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Ubaté"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_Ubat%C3%A9_%28Cundinamarca%29.svg/​100px-Flag_of_Ubat%C3%A9_%28Cundinamarca%29.svg.png"​ width="​100"​ height="​67"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_Ubat%C3%A9_%28Cundinamarca%29.svg/​150px-Flag_of_Ubat%C3%A9_%28Cundinamarca%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_Ubat%C3%A9_%28Cundinamarca%29.svg/​200px-Flag_of_Ubat%C3%A9_%28Cundinamarca%29.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Ấn chương chính thức của Ubaté"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Escudo_de_Ubat%C3%A9.svg/​80px-Escudo_de_Ubat%C3%A9.svg.png"​ width="​80"​ height="​96"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Escudo_de_Ubat%C3%A9.svg/​120px-Escudo_de_Ubat%C3%A9.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Escudo_de_Ubat%C3%A9.svg/​160px-Escudo_de_Ubat%C3%A9.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​600"/><​br/><​small><​b>​Ấn chương</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của khu tự quản Ubaté trong tỉnh Cundinamarca"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Colombia_-_Cundinamarca_-_Ubat%C3%A9.svg/​250px-Colombia_-_Cundinamarca_-_Ubat%C3%A9.svg.png"​ width="​250"​ height="​281"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Colombia_-_Cundinamarca_-_Ubat%C3%A9.svg/​375px-Colombia_-_Cundinamarca_-_Ubat%C3%A9.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Colombia_-_Cundinamarca_-_Ubat%C3%A9.svg/​500px-Colombia_-_Cundinamarca_-_Ubat%C3%A9.svg.png 2x" data-file-width="​1178"​ data-file-height="​1322"/><​br/><​small>​Vị trí của khu tự quản Ubaté trong tỉnh Cundinamarca</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​300px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​300px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​300px"><​img alt="​Ubaté trên bản đồ Colombia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Colombia_location_map.svg/​300px-Colombia_location_map.svg.png"​ width="​300"​ height="​340"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Colombia_location_map.svg/​450px-Colombia_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Colombia_location_map.svg/​600px-Colombia_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​2027"​ data-file-height="​2294"/><​div style="​position:​absolute;​top:​53.232%;​left:​60.26%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Ubaté"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Ubaté"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Ubaté</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí trong Colombia</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​23px-Flag_of_Colombia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​35px-Flag_of_Colombia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​45px-Flag_of_Colombia.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Colombia</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh (Departmento)</​th><​td>​
 +Cundinamarca</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Ubaté</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(28 tháng 5 năm 2005)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +30.832</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Ubaté</​b>​ là một khu tự quản thuộc tỉnh Cundinamarca,​ Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Ubaté đóng tại Ubaté Khu tự quản Ubaté có diện tích ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Ubaté có dân số 30832 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Municipalities of Colombia”. Statoids. Bản gốc lưu trữ 5 tháng 5 năm 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AUbat%C3%A9&​amp;​rft.btitle=Municipalities+of+Colombia&​amp;​rft.date=26+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fstatoids.com%2Fyco.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Flag_of_Cundinamarca.svg/​30px-Flag_of_Cundinamarca.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Flag_of_Cundinamarca.svg/​45px-Flag_of_Cundinamarca.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Flag_of_Cundinamarca.svg/​60px-Flag_of_Cundinamarca.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến địa lý tỉnh Cundinamarca,​ Colombia ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1336
 +Cached time: 20181010172741
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.276 seconds
 +Real time usage: 0.337 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2799/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23470/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2796/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 992/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.079/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.21 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 299.506 ​     1 -total
 + ​84.61% ​ 253.417 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​52.80% ​ 158.145 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.79% ​  ​32.328 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.32%   ​24.920 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.17%   ​24.472 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.58%   ​16.722 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  4.39%   ​13.135 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  3.64%   ​10.911 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cundinamarca-geo-stub
 +  3.16%    9.454      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336154-0!canonical and timestamp 20181010172741 and revision id 22474137
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-ubat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)