User Tools

Site Tools


031-v-an-la-gi

Vệ An là một phường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Phường Vệ An có diện tích 0,58 km², dân số năm 1999 là 5537 người,[1] mật độ dân số đạt 9547 người/km².

Năm 1803 nhà Nguyễn mở rộng, củng cố Thành Kinh bắc, nên đã di chuyển toàn bộ dân cư sinh sống trong nội thành Kinh bắc (Làng Yên xá - toàn bộ họ Nguyễn Tôn và họ Bạch sinh sống trên diện tích 71 mẫu, 1 sào, 4 thước, 2 tấc, 6 phân ) ra 3 khu (làng ) Yên mẫn, Thị chung, Thụ ninh. Con đường đi ven thành qua cổng hậu thành và qua 3 làng Yên mẫn, Thị chung, Thụ ninh gọi là Vệ an. Vệ an có nghĩa là con đường bên cạnh thành Kinh bắc đi lên An phong huyện tức huyện Yên phong , Bắc ninh ngày nay. Mãi đến năm 1821 vua Minh mạng tu bổ lớn thành Kinh bắc , một số phu xây thành làm nhà ở ven đường, mặt khác một số nhỏ dân cư 3 làng Yên mẫn, Thị chung, Thụ ninh cũng ra ven đường làm nghề thủ công và buôn bán phục vụ binh lính trong thành. Dần dần thành phố thị, đến trước năm 1945 cũng chỉ có khoảng 40 hộ gia đình với hơn 200 nhân khẩu. Lịch sử đất và người Vệ an gắn liền với lịch sử dất và người 3 làng Yên mẫn, Thị chung, Thụ ninh (TP. Bắc ninh ) tức làng cổ Quan họ Yên xá

031-v-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)