User Tools

Site Tools


031-vhdl-la-gi

VHDL source for a signed adder.

VHDL (VHSIC hardware description language) là một ngôn ngữ lập trình dùng để diễn tả phần cứng, dùng trong thiết kế điện tử tự động, để diễn tả những hệ thống điện tử dùng trong FPGA và IC.

VHDL được khai triển bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để giải thích thái độ của ASIC. Điều đó có nghĩa rằng VHDL có khả năng thay đổi nhiều quyển sách dày côm. Ý kiến này thật là hấp dẫn cho nên simulators được tạo ra để đọc những hồ sơ VHDL (VHDL file). DOD cũng đòi hỏi là VHDL giống Ada. Version đầu tiên của VHDL (1076-1987) có những loại data: boolean, integer, real, bit vector,...

031-vhdl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)