User Tools

Site Tools


031-west-pokot-huy-n-la-gi

Huyện West Pokot là một huyện thuộc tỉnh Rift Valley ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 308086 người. Huyện West Pokot có diện tích 9064 km². Huyện lỵ đóng tại Kapenguria[1].

031-west-pokot-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)