User Tools

Site Tools


031-zambrano-la-gi

Zambrano là một khu tự quản thuộc tỉnh Bolívar, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Zambrano đóng tại Zambrano Khu tự quản Zambrano có diện tích 287 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Zambrano có dân số 10780 người.[1]

031-zambrano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)