User Tools

Site Tools


101--a-di-n-la-gi

Hình đa diện gồm một số hữu hạn đa giác phẳng thỏa mãn hai điều kiện:

a) Hai đa giác bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung.

b) Mỗi cạnh của một đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Hình đa diện chia không gian thành hai phần (phần bên trong và phần bên ngoài). Hình đa diện cùng với phần bên trong của nó gọi là khối đa diện.

  • Nếu theo định nghĩa trên thì hình gồm 1 hình hộp và 1 tứ diện có chung nhau 1 đỉnh (hoặc các hình tương tự) là 1 hình đa diện (vì nó thỏa mãn cả hai tính chất trong định nghĩa). Để giới hạn những hình tương tự như thế, ta cần thêm 1 tính chất: Chọn 2 mặt bất kỳ S(1) và S(n), luôn tìm được 1 dãy n mặt từ S(1) đến S(n) sao cho 2 mặt S(i) và S(i+1) có chung 1 cạnh (với mọi i thỏa 1 <= i < n)

2. Mỗi khối đa diện có thể phân chia được thành những khối tứ diện.

101--a-di-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)