User Tools

Site Tools


101-ambon-la-gi

Ambon có thể đề cập đến:

Địa điểm
Khác
  • Ambon (nghi thức tế lễ), nơi thẳng trước cửa Thánh tại một Nhà thời Chính thống giáo Đông phương
  • Trận Ambon, trong Thế chiến thứ 2 giữa quân Đông Minh và Nhật Bản trên đảo Ambon vào năm 1942
101-ambon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)