User Tools

Site Tools


101-ba-l-la-gi

Ba lô (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp ballot /balo/)[1] là một loại túi đựng bằng vải có hai dây vắt qua vai để đeo trên lưng, ngoài ra còn có những trường hợp ngoại lệ. Những loại ba lô nhẹ đôi khi chỉ có một dây đeo chéo vai.

  1. ^ Đặng Thái Minh, “Dictionnaire vietnamien - français. Les mots vietnamiens d’origine française”, Synergies Pays riverains du Mékong, n° spécial, năm 2011. ISSN: 2107-6758. Trang 58.
101-ba-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)