User Tools

Site Tools


101-banshee-tr-nh-a-ph-ng-ti-n-la-gi

Phiên bản Ngày phát hành Các thay đổi chính 1.0 5/6/2008
 • Album Browser
 • Hàng đợi phát
 • Now Playing section
 • Hỗ trợ Video
 • Hỗ trợ Audio CD
 • Rip CD / Ghi đĩa
 • Hỗ trợ Podcast
 • Tích hợp nút Next/Shuffle
 • Hỗ trợ các thiết bị (MTP, iPod, Mass storage)
 • Chế độ Mini
 • Bìa tự động
1.2 29/7/2008
 • 10-band Equalizer
 • Internet radio
 • Music recommendations
 • DAAP client
 • Nhập Playlist
 • Hỗ trợ biên soạn album
 • Hướng dẫn sắp xếp lại danh sách nhạc và hàng đợi chạy
 • Amarok migration
1.2.1 12/8/2008 1.4.1 10/11/2008
 • Cải thiện hỗ trợ thiết bị
 • Hỗ trợ cho HTC Android G1
 • Hỗ trợ cho Mac OS X
 • Trình biên tập track mới
 • Công cụ quét lại thư viện mới
1.4.2 20/1/2009 1.4.3 4/3/2009
 • Hỗ trợ cải thiện MTP
 • Device playlist sync
1.5.0 1/6/2009 1.5.1 ngày 13 tháng 10 năm 2009
 • Chế độ Shuffle mới
 • Auto DJ
 • Hỗ trợ cho thiết bị webOS
 • Hỗ trợ cho điện thoại Samsung Galaxy
1.5.2 ngày 20 tháng 11 năm 2009 1.5.3 ngày 27 tháng 1 năm 2010
 • Đồng bồ thiết bị từ playlist
 • Type-ahead Find
 • Tùy chọn bao gồm nghệ thuật ở góc dưới bên trái
 • Editable cover art
 • Separate library for audiobooks
 • Library-folder watcher
 • eMusic Importer/Downloader
1.5.4 24/2/2010 1.5.5 10/3/2010
 • Gapless playback
 • Xem Album dạng lưới
 • YouTube extension
1.5.6 20/3/2010 1.6.0 ngày 31 tháng 3 năm 2010
 • Cumulative update for everything since version 1.5.1
1.7.0 ngày 5 tháng 5 năm 2010
 • Khả năng remote máy chủ DAAP
1.7.1 ngày 26 tháng 5 năm 2010
 • Cải tiến cho các hỗ trợ Audiobook, layout
1.7.2 30/6/2010 1.7.3 ngày 21 tháng 7 năm 2010
 • Amazon MP3 Store and downloader
 • Miro podcast directory
 • Bulk metadata fixup extension
1.7.4 11/8/2010
 • Hướng dẫn sử dụng
1.7.5 1/9/2010
 • iPod and iPhone / iPod Touch support
 • No more HAL dependency
1.7.6 15/9/2010 1.8.0 29/9/2010
 • Tích lũy cập nhật cho tất cả mọi thứ kể từ phiên bản 1.6.0
1.9.0 10/11/2010
 • Artist/Album Browser Track Actions
 • 'Play After' Queue Options
 • User Interface Improvements
1.9.1 ngày 15 tháng 12 năm 2010
 • Ubuntu One Music Store and SoundMenu Extensions
 • Added support for embedded and external subtitles
1.9.2 ngày 18 tháng 1 năm 2011
 • Add support for Nexus S and Xperia X10 mini pro
 • Many improvements and fixes to the F1 user guide
 • SoundMenu: Implement the proper close/quit behavior
 • MPRIS: Implement the Playlists interface
 • Improved write-metadata-to-file performance
1.8.1 ngày 28 tháng 1 năm 2011 1.9.3 ngày 2 tháng 2 năm 2011
 • Various fixes and improvements to the Windows build
 • MPRIS: Implement the recently added PlaylistChanged signal
 • SoundMenu: Implement the new registration process
 • Daap: Keep a list of recently used remote servers
 • Add back counts for top level libraries
 • Various other bug fixes
1.9.4 ngày 23 tháng 2 năm 2011
 • Development release and 2.0-release dependency freeze
 • First alpha release of the Windows build
 • Multimedia-Keys: Support Pause, FastForward, Rewind, Repeat and Shuffle
 • Advertise lastfm scheme handling in the.desktop files
 • Various other bug fixes (25 fixed since 1.9.3)
1.9.5 ngày 9 tháng 3 năm 2011
 • Development release, 2.0-release string freeze and 2.0-release feature freeze
 • Add support for handling u1ms:// links
 • Windows: Add Windows 7 thumbnail toolbar playback buttons
 • OS X Build: Work with new bockbuild, add MonoMac
 • Various other bug fixes (20 fixed since 1.9.4)
1.9.6 ngày 23 tháng 3 năm 2011
 • Rename banshee-1 to banshee in preparation for 2.0
 • AmazonMp3.Store: amazon.ca support
 • MiroGuide: Handle Listen links from front page
 • Dap: Add support for Sharp IS01
 • Playlists: Recognize m3u playlists without header
 • LibraryWatcher: Guard against watching incorrect dirs
 • MassStorage: Support Sirius Alpha Android phone
 • WebOSDevice: Support playlists
 • Windows: Auto-update functionality
2.0.0[7] ngày 6 tháng 4 năm 2011
 • 2.x major-number release
 • Artist/Album Browser Track Actions
 • 'Play After' Queue Options
 • User Interface Improvements
 • Ubuntu One Music Store and SoundMenu Extensions
 • Subtitles
2.1.0[8] ngày 12 tháng 5 năm 2011
 • eMusic store support
 • Various bug fixes (51 fixed since 2.0)
2.2.1 ngày 21 tháng 9 năm 2011
 • Support for the following Android devices: New Devices Supported: Motorola Atrix, Notion Ink Adam, Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy S2, Xperia X12
 • Support for the Barnes & Noble Nook
 • Support default Internet radio stations
 • Various bug fixes (108 fixed since 2.0.0)
2.4.0 March 2012
 • Support for UPnP
 • DVD video support
 • Additional search filters
 • Improvements to the interface
2.5.x series Q4 2012
 • gtk+ v3
 • GStreamerSharp engine by default
101-banshee-tr-nh-a-ph-ng-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)