User Tools

Site Tools


101-barbecue-la-gi

Barbecue phát theo âm tiếng Việt là ba-bê-kiu (viết tắt: BBQ) có thể dùng để chỉ:

101-barbecue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)