User Tools

Site Tools


101-begin-album-c-a-david-archuleta-la-gi

Begin. (viết cách điệu BEGIN.) là album phòng thu thứ năm của ca sĩ-nhạc sĩ người Mỹ David Archuleta. Album gồm 9 bài hát cover và một bài hát mới do chính Archuleta sáng tác và thể hiện có tên "Broken".[3]

Album được phát hành ngày 7 tháng 8 năm 2012, dưới hãng đĩa Highway Records, một chi nhánh của Shadow Mountain Records trực thuộc Deseret Book.

[2]

101-begin-album-c-a-david-archuleta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)