User Tools

Site Tools


101-bezm-rov-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-bezm-rov-la-gi [2018/11/07 17:13]
127.0.0.1 external edit
101-bezm-rov-la-gi [2018/12/10 03:25] (current)
thaoit
Line 57: Line 57:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<h1 class="​post-title left">​Một nửa số m&​aacute;​y ATM của Ấn Độ c&​oacute;​ thể đ&​oacute;​ng cửa v&​agrave;​o đầu năm 2019</​h1>​ 
 +<section class="​social-sharing-top">​ 
 +<div class="​email-share">&​nbsp;</​div>​ 
 +&​nbsp;​C&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty m&​aacute;​y ATM ở Ấn Độ đang cảnh b&​aacute;​o rằng họ sẽ phải đ&​oacute;​ng cửa tới một nửa số <a href="​http://​knstech.net">​m&​aacute;​y r&​uacute;​t tiền</​a>​ của Ấn Độ v&​igrave;​ c&​aacute;​c quy định mới, tờ&​nbsp;​Financial Times đưa tin&​nbsp;​.</​section>​ 
 +<​p>​Theo một b&​aacute;​o c&​aacute;​o tr&​ecirc;​n tờ Thời b&​aacute;​o T&​agrave;​i ch&​iacute;​nh,​ tr&​iacute;​ch dẫn Li&​ecirc;​n đo&​agrave;​n C&​ocirc;​ng nghiệp ATM (CATMi), tập đo&​agrave;​n n&​agrave;​y cho biết họ sẽ phải đ&​oacute;​ng cửa c&​aacute;​c m&​aacute;​y r&​uacute;​t tiền &​iacute;​t lợi nhuận, nhiều trong số đ&​oacute;​ nằm ở c&​aacute;​c v&​ugrave;​ng n&​ocirc;​ng th&​ocirc;​n xa x&​ocirc;​i v&​agrave;​ thị trấn nhỏ.&​nbsp;​Điều đ&​oacute;,​ lưu &​yacute;​ b&​aacute;​o c&​aacute;​o,​ sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp cận tiền mặt ở những nơi kh&​oacute;​ tiếp cận c&​aacute;​c dịch vụ ng&​acirc;​n h&​agrave;​ng.&​nbsp;​Một số quy định mới c&​oacute;​ hiệu lực v&​agrave;​o năm 2019 v&​agrave;​ k&​ecirc;​u gọi c&​aacute;​c&​nbsp;​c&​ocirc;​ng ty&​nbsp;​m&​aacute;​y r&​uacute;​t tiềnn&​acirc;​ng cấp phần mềm của nhiều trong số 240.000 m&​aacute;​y ATM ở Ấn Độ.&​nbsp;​Họ cũng phải tăng số lượng bảo vệ vũ trang, v&​agrave;​ lắp đặt hệ thống định vị to&​agrave;​n cầu v&​agrave;​ camera tr&​ecirc;​n c&​aacute;​c xe tải chuyển tiền mặt cung cấp tiền mặt cho c&​aacute;​c m&​aacute;​y m&​oacute;​c,​ b&​aacute;​o c&​aacute;​o lưu &​yacute;​.</​p>​ 
 +<​p>​Li&​ecirc;​n đo&​agrave;​n C&​ocirc;​ng nghiệp ATM lập luận rằng việc đ&​aacute;​p ứng c&​aacute;​c y&​ecirc;​u cầu đ&​oacute;​ sẽ tốn k&​eacute;​m tới 500 triệu đ&​ocirc;​ la.&​nbsp;​Đ&​oacute;​ l&​agrave;​ một chi ph&​iacute;​ m&​agrave;​ nhiều c&​ocirc;​ng ty kh&​ocirc;​ng thể chi trả cho lệnh cấm tiền mặt&​nbsp;​v&​agrave;​o năm 2016&​nbsp;​.&​nbsp;​C&​aacute;​c doanh nghiệp ATM của ATM đ&​atilde;​ ở tr&​ecirc;​n mặt đất rất run rẩy, &​ocirc;​ng n&​oacute;​i,​ Sanjeev Patel, một th&​agrave;​nh vi&​ecirc;​n của CATMi v&​agrave;​ gi&​aacute;​m đốc điều h&​agrave;​nh của Tata Communications Payment Solutions n&​oacute;​i với tờ Thời b&​aacute;​o T&​agrave;​i ch&​iacute;​nh.&​nbsp;​B&​acirc;​y giờ bạn đ&​atilde;​ c&​oacute;​ một mức chi ph&​iacute;​ t&​ecirc;​ liệt.</​p>​ 
 +<​p>​Trong khi đ&​oacute;,​ Himanshu Pujara, gi&​aacute;​m đốc điều h&​agrave;​nh của Euronet Services Ấn Độ v&​agrave;​ l&​agrave;​ gi&​aacute;​m đốc CATMi, n&​oacute;​i với tờ Thời b&​aacute;​o T&​agrave;​i ch&​iacute;​nh rằng nhiều m&​aacute;​y m&​oacute;​c trong mạng hầu như kh&​ocirc;​ng h&​ograve;​a vốn.&​nbsp;​Với c&​aacute;​c quy tắc mới, &​ocirc;​ng cho biết sẽ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ lựa chọn n&​agrave;​o kh&​aacute;​c ngo&​agrave;​i việc đ&​oacute;​ng cửa những m&​aacute;​y ATM c&​oacute;​ lợi nhuận thấp.&​nbsp;​B&​aacute;​o c&​aacute;​o lưu &​yacute;​ rằng Ấn Độ c&​oacute;​ 21 m&​aacute;​y r&​uacute;​t tiền cho mỗi 100.000 người lớn.&​nbsp;​Điều đ&​oacute;​ so với 55 ở Indonesia v&​agrave;​ 129 ở Anh, ghi nhận b&​aacute;​o c&​aacute;​o,​ tr&​iacute;​ch dẫn dữ liệu từ Ng&​acirc;​n h&​agrave;​ng Thế giới.</​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​c ng&​acirc;​n h&​agrave;​ng thương mại thu&​ecirc;​ ngo&​agrave;​i hoạt động của <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​m&​aacute;​y r&​uacute;​t tiền</​a>​ cho b&​ecirc;​n thứ ba cũng cho biết họ kh&​ocirc;​ng thể xử l&​yacute;​ c&​aacute;​c chi ph&​iacute;​ gia tăng khi n&​acirc;​ng cấp m&​aacute;​y trong mạng của họ.&​nbsp;​Đồng thời, họ lo ngại rằng c&​aacute;​c mạng c&​oacute;​ thể bị gi&​aacute;​n đoạn, lưu &​yacute;​ b&​aacute;​o c&​aacute;​o.&​nbsp;​Ch&​uacute;​ng ta cần t&​igrave;​m c&​aacute;​ch tho&​aacute;​t khỏi điều n&​agrave;​y,​ &​ocirc;​ng VG Kannan, gi&​aacute;​m đốc điều h&​agrave;​nh của Hiệp hội Ng&​acirc;​n h&​agrave;​ng Ấn Độ cho biết.</​p>​ 
 +<div id="​pymnt-2056802854"​ class="​pymnt-bottom-of-article">&​nbsp;</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
101-bezm-rov-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/10 03:25 by thaoit