User Tools

Site Tools


101-bezno-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-bezno-la-gi [2018/11/07 17:13]
127.0.0.1 external edit
101-bezno-la-gi [2018/12/10 03:15] (current)
thaoit
Line 57: Line 57:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<h1 class="​entry-title">​Ph&​ograve;​ng,​ chống thi&​ecirc;​n tai bằng khoa học c&​ocirc;​ng nghệ</​h1>​ 
 +<div class="​single-thumb"><​img class="​attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image"​ style="​display:​ block; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto;" src="​http://​ghesofa.online/​wp9/​wp-content/​uploads/​2018/​12/​cf774560d2263b786237-1.jpg"​ sizes="​(max-width:​ 600px) 100vw, 600px" srcset="​http://​ghesofa.online/​wp9/​wp-content/​uploads/​2018/​12/​cf774560d2263b786237-1.jpg 600w, http://​ghesofa.online/​wp9/​wp-content/​uploads/​2018/​12/​cf774560d2263b786237-1-300x186.jpg 300w, http://​ghesofa.online/​wp9/​wp-content/​uploads/​2018/​12/​cf774560d2263b786237-1-370x230.jpg 370w" alt=""​ width="​600"​ height="​371"​ /></​div>​ 
 +<div class="​single-content">​ 
 +<​p><​br />​C&​aacute;​c nh&​agrave;​ khoa học đ&​atilde;​ c&​ugrave;​ng chia sẻ th&​ocirc;​ng tin về ứng dụng khoa học c&​ocirc;​ng nghệ giảm nhẹ rủ ro thi&​ecirc;​n tai, giới thiệu những m&​ocirc;​ h&​igrave;​nh cảnh b&​aacute;​o,​ ph&​ograve;​ng chống thi&​ecirc;​n tại hiệu quả&​hellip;​ tại diễn đ&​agrave;​n &​ldquo;​Khoa học c&​ocirc;​ng nghệ phục vụ ứng ph&​oacute;​ thi&​ecirc;​n tai&​rdquo;​ do Viện H&​agrave;​n l&​acirc;​m khoa học v&​agrave;​ <a href="​http://​knstech.net">​c&​ocirc;​ng nghệ Việt Nam</​a>​ tổ chức ng&​agrave;​y 22/​11.</​p>​ 
 +<div id="​ar-content-html">​ 
 +<​p>​Theo Ph&​oacute;​ Chủ tịch Viện H&​agrave;​n l&​acirc;​m khoa học v&​agrave;​ c&​ocirc;​ng nghệ Việt Nam Nguyễn Đ&​igrave;​nh C&​ocirc;​ng,​ Việt Nam l&​agrave;​ 1 trong 10 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi kh&​iacute;​ hậu n&​ecirc;​n c&​aacute;​c hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng khốc liệt hơn.</​p>​ 
 +<​p>​Trong 20 năm qua, mỗi năm trung b&​igrave;​nh thi&​ecirc;​n tai l&​agrave;​m tr&​ecirc;​n 400 người chết v&​agrave;​ mất t&​iacute;​ch,​ thiệt hại vật chất khoảng 1 &ndash; 1,5% GDP v&​agrave;​ ảnh hưởng đến m&​ocirc;​i trường, điều kiện sống cũng như c&​aacute;​c hoạt động kinh tế &ndash; x&​atilde;​ hội, đồng thời t&​aacute;​c động lớn đến sự ph&​aacute;​t triển bền vững của đất nước. Trong những năm tới, Vi&​ecirc;​̣t Nam có nhiều cơ h&​ocirc;​̣i đ&​ocirc;​́i mặt với rủi ro thi&​ecirc;​n tai, thi&​ecirc;​̣t hại dự báo chi&​ecirc;​́m 2,7% GDP và 39 tri&​ecirc;​̣u người Vi&​ecirc;​̣t Nam sẽ bị ảnh hưởng.</​p>​ 
 +<​p>​Việc &​aacute;​p dụng c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng nghệ ti&​ecirc;​n tiến tr&​ecirc;​n thế giới như c&​ocirc;​ng nghệ th&​ocirc;​ng tin, c&​ocirc;​ng nghệ vũ trụ&​hellip;​ trong c&​ocirc;​ng t&​aacute;​c dự b&​aacute;​o,​ cảnh b&​aacute;​o c&​aacute;​c loại h&​igrave;​nh thi&​ecirc;​n tai đ&​atilde;​ được thực hiện th&​ocirc;​ng qua c&​aacute;​c m&​ocirc;​ h&​igrave;​nh số dự b&​aacute;​o lũ, hạn, mặn, cảnh b&​aacute;​o b&​atilde;​o,​ trượt lở, lũ qu&​eacute;​t;​ hệ thống gi&​aacute;​m s&​aacute;​t cảnh b&​aacute;​o thi&​ecirc;​n tai từ vệ tinh, hệ thống gi&​aacute;​m s&​aacute;​t thi&​ecirc;​n tai bằng c&​aacute;​c m&​aacute;​y đo tại chỗ được sử l&​yacute;​ qua hệ thống IoT, big data&​hellip;​ để người d&​ugrave;​ng dễ d&​agrave;​ng cập nhật với mục ti&​ecirc;​u ph&​ograve;​ng tr&​aacute;​nh. B&​ecirc;​n cạnh đ&​oacute;​ đ&​atilde;​ c&​oacute;​ rất nhiều c&​aacute;​c nghi&​ecirc;​n cứu về c&​ocirc;​ng nghệ nhằm ph&​ograve;​ng chống thi&​ecirc;​n tai như hệ thống k&​egrave;​ chống sạt lở, đ&​ecirc;​ chắn s&​oacute;​ng,​ c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng tr&​igrave;​nh chống x&​oacute;​i lở ven biển, ven s&​ocirc;​ng&​hellip;&​Ocirc;​ng Nguyễn Đ&​igrave;​nh C&​ocirc;​ng cho biết, Viện H&​agrave;​n l&​acirc;​m KHCN Việt Nam được Ch&​iacute;​nh phủ giao tr&​aacute;​ch nhiệm chủ tr&​igrave;​ hợp t&​aacute;​c quốc tế trong lĩnh vực quan trắc, đ&​aacute;​nh gi&​aacute;,​ x&​aacute;​c định cấp độ rủi ro thi&​ecirc;​n tai, b&​aacute;​o tin động đất, dự b&​aacute;​o,​ cảnh b&​aacute;​o s&​oacute;​ng thần. Trong nhiều năm qua, c&​aacute;​c đơn vị trực thuộc khối c&​aacute;​c khoa học tr&​aacute;​i đất, khoa học biển, khối c&​aacute;​c khoa học to&​aacute;​n &ndash; cơ &ndash; tin đ&​atilde;​ c&​oacute;​ nhiều kết quả nghi&​ecirc;​n cứu trong lĩnh vực ph&​ograve;​ng chống thi&​ecirc;​n tai tr&​ecirc;​n to&​agrave;​n l&​atilde;​nh thổ Việt Nam l&​agrave;​m cơ sở khoa học cho việc giảm thi&​ecirc;​̉u c&​aacute;​c thiệt hại do thi&​ecirc;​n tai; góp ph&​acirc;​̀n bảo đảm an ninh, qu&​ocirc;​́c phòng và từng bước x&​acirc;​y dựng m&​ocirc;​̣t xã h&​ocirc;​̣i an toàn hơn trước thi&​ecirc;​n tai.</​p>​ 
 +<​p>​Ứng ph&​oacute;​ với thi&​ecirc;​n tai l&​agrave;​ một nhiệm vụ kh&​oacute;​ khăn, phức tạp v&​agrave;​ phải triển khai tr&​ecirc;​n quy m&​ocirc;​ lớn, n&​ecirc;​n đ&​ograve;​i hỏi phải c&​oacute;​ sự nghi&​ecirc;​n cứu to&​agrave;​n diện một c&​aacute;​ch khoa học c&​aacute;​c điều kiện kh&​aacute;​ch quan của Việt Nam v&​agrave;​ học hỏi vận dụng kinh nghiệm của thế giới. Tại diễn đ&​agrave;​n nhiều c&​ocirc;​ng nghệ về ph&​ograve;​ng chống thi&​ecirc;​n tai đ&​atilde;​ được chia sẻ như: Cảnh b&​aacute;​o sớm động đất, s&​oacute;​ng thần; ứng dụng đồng h&​oacute;​a dữ liệu vệ tinh Himawari nghi&​ecirc;​n cứu v&​agrave;​ dự b&​aacute;​o mưa lớn bằng m&​ocirc;​ h&​igrave;​nh số; c&​agrave;​i đặt phần mềm Telemac phục vụ nghi&​ecirc;​n cứu x&​oacute;​i lở s&​ocirc;​ng V&​agrave;​m Nao; &​aacute;​p dụng đa phương tiện x&​acirc;​y dựng hệ thống cảnh b&​aacute;​o sớm tai biến lũ qu&​eacute;​t chi tiết đến cấp x&​atilde;​ ở v&​ugrave;​ng n&​uacute;​i,​ thử nghiệm ở 3 huyện T&​acirc;​y Bắc; đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ an to&​agrave;​n đập vật liệu địa phương theo ti&​ecirc;​u ch&​iacute;​ lũ trong bối cảnh biến đổi kh&​iacute;​ hậu&​hellip;</​p>​ 
 +<​p>​Chia sẻ về c&​ocirc;​ng t&​aacute;​c dự b&​atilde;​o b&​atilde;​o,​ b&​agrave;​ Phạm Thị Thanh Ng&​agrave;,​ Trung t&​acirc;​m Vũ trụ Việt Nam cho biết, th&​aacute;​ch thức lớn nhất trong dự b&​aacute;​o b&​atilde;​o hiện nay l&​agrave;​ x&​aacute;​c định được một c&​aacute;​ch ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c lượng mưa đi c&​ugrave;​ng. Điều n&​agrave;​y c&​agrave;​ng kh&​oacute;​ khăn hơn khi cơn b&​atilde;​o tiến gần v&​agrave;​o đất liền do tương t&​aacute;​c của n&​oacute;​ với hiệu ứng địa h&​igrave;​nh v&​agrave;​ c&​aacute;​c hệ thống thời tiết kh&​aacute;​c. Với c&​aacute;​c nước c&​oacute;​ c&​ocirc;​ng nghệ ti&​ecirc;​n tiến, c&​oacute;​ hệ thống radar thời tiết d&​agrave;​y đặc, c&​oacute;​ thể qu&​eacute;​t xa v&​agrave;​i trăm km từ bờ biển, việc ước đo&​aacute;​n lượng mưa do b&​atilde;​o sẽ được cải thiện đ&​aacute;​ng kể.</​p>​ 
 +<​p>​Theo b&​agrave;​ Phạm Thị Thanh Ng&​agrave;,​ sử dụng dữ liệu mưa từ hệ thống vệ tinh TRMM/GP đ&​atilde;​ bước đầu khẳng định ưu thế trong việc đo mưa tại Việt Nam. C&​aacute;​c cơn b&​atilde;​o ảnh hướng đến Việt Nam sẽ được quan s&​aacute;​t theo 3 chiều từ ngo&​agrave;​i biển để thấy r&​otilde;​ cấu tr&​uacute;​c ph&​acirc;​n bố ngang v&​agrave;​ thẳng đứng của trường mưa, sự biến đổi của c&​aacute;​c trường trong qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh ph&​aacute;​t triển v&​agrave;​ di chuyển.</​p>​ 
 +<​p>​Một ứng dụng khoa học c&​ocirc;​ng nghệ kh&​aacute;​c trong ph&​ograve;​ng chống thi&​ecirc;​n tai cũng được c&​aacute;​c nh&​agrave;​ khoa học tại Đại học Khoa học tự nhi&​ecirc;​n giới thiệu đ&​oacute;​ l&​agrave;​ &​aacute;​p dụng đa phương tiện x&​acirc;​y dựng hệ thống cảnh b&​aacute;​o sớm tai biến lũ qu&​eacute;​t chi tiết đến cấp x&​atilde;​ ở v&​ugrave;​ng n&​uacute;​i,​ thử nghiệm ở 3 huyện T&​acirc;​y Bắc.</​p>​ 
 +<​p>​Hệ thống đ&​atilde;​ được sử dụng để cảnh b&​aacute;​o sớm lũ qu&​eacute;​t cho huyện Thuận Ch&​acirc;​u,​ Sơn La, huyện Cao Phong, H&​ograve;​a B&​igrave;​nh v&​agrave;​ huyện Ho&​agrave;​ng Su Ph&​igrave;,​ H&​agrave;​ Giang. Ngo&​agrave;​i ra, <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​hệ thống</​a>​ c&​ograve;​n c&​oacute;​ c&​aacute;​c chức năng kh&​aacute;​c như cảnh b&​aacute;​o sớm ch&​aacute;​y rừng, một số loại s&​acirc;​u bệnh ch&​iacute;​nh v&​agrave;​ vạch kế hoạch phun thuốc trừ s&​acirc;​u. Hiện nay, phần mềm WeGIS v&​agrave;​ trang web đ&​atilde;​ được x&​acirc;​y dựng cho cả hệ điều h&​agrave;​nh của m&​aacute;​y t&​iacute;​nh v&​agrave;​ điện thoại th&​ocirc;​ng minh. Kết quả nghi&​ecirc;​n cứu đang được chuyển giao &​aacute;​p dụng rộng r&​atilde;​i cho c&​aacute;​c huyện kh&​aacute;​c c&​oacute;​ nguy cơ cao bị lũ qu&​eacute;​t v&​agrave;​ sạt lở đất.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
101-bezno-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/10 03:15 by thaoit